Deze site heeft beperkte ondersteuning voor uw browser. We raden aan om over te schakelen naar Edge, Chrome, Safari of Firefox.

RESERVEER EEN PLEK VOOR JE TROUWHUISSTIJL OF GEBOORTEKAART VOOR ZOMER 2024!

RESERVEER EEN PLEK VOOR JE TROUWHUISSTIJL OF GEBOORTEKAART VOOR ZOMER 2024!

Studio Impressed

Algemene voorwaarden

A. Studio Impressed is een website van Studio Twentysomething.
Vestigingsadres: Sara Burgerhartstraat 44-2, 1055LA Amsterdam.
KvK Amsterdam: 77404327 – BTW NL003189465B98
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 12.00 uur tot 17.00 uur: 06-22829144
B. Privacyreglement
Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en overeenkomst. Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van Studio Impressed. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden toegestuurd. Wanneer u zich voor deze mail wilt afmelden, kunt u dat doen door een e-mail te sturen naar info@studio-impressed.nl.
 Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden. Lees hier ook onze uitgebreide privacy reglement volgens de AVG.

1. Algemene verkoopvoorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij studio Impressed. Deze voorwaarden zijn via de site www.studio-impressed.nl te raadplegen, schriftelijk op te vragen en worden kosteloos toegezonden.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u deze algemene voorwaarden accepteert.
1.3. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden tevens voor alle leveranciers en tussenpersonen bedongen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van studio Impressed zijn geheel vrijblijvend en kunnen te allen tijden worden gewijzigd.
2.2. Prijzen kunnen te allen tijden worden aangepast en zijn geldig bij de daarop volgende bestellingen.
2.3. De prijzen die vermeld staan op de website of in de gegeven offertes zijn de enige juiste prijzen en kunnen variëren per opdracht. Eventuele rekenfouten of typefouten elders in de site kunnen worden gecorrigeerd.
2.4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze is geaccepteerd door Studio Impressed of wanneer er een offerte is verstuurd en hierop schriftelijk akkoord is gegeven is.
2.5. Studio Impressed is gerechtigd om bestellingen te weigeren. De intensie is om dit uiterlijk 2 dagen na de geplaatste bestelling mede te delen.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief enveloppen en verzendkosten. De prijzen staan vermeld in euro’s.
3.2. De prijzen worden per opdracht bepaald op basis van de geleverde dienst en te produceren producten.
3.3. Een bestelling kan alleen worden geaccepteerd indien er direct is betaald via het aangesloten betaalplatform of indien er een aanbetaling is gedaan via de via e-mail verstuurde betaallink.
3.4. Indien de betaling wordt herroepen, bent u Studio Impressed het openstaande bedrag verschuldigd, inclusief een vertragingsrente van 1% per maand en administratiekosten van € 25,-. Indien het openstaande bedrag wordt uitbesteed aan een incassobureau, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.
3.5. Indien uw betaling in gebreke blijft, is studio Impressed gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.
3.6. Indien de prijzen stijgen, dan heeft u recht op de prijs die bekend was wanneer u uw bestelling officieel heeft geregistreerd bij Studio Impressed.
3.7. Indien er sprake is van retourstortingen van gelden, worden deze gedaan met aftrek van de geldende bankkosten.


Artikel 4. Levering
4.1. Alle leveringen van de bestellingen worden uitbesteed aan een derde partij. Meestal is dit DHL of PostNL.
4.2. Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leverings- en algemene voorwaarden van deze derde partij van toepassing.
4.3. De bezorging worden uitgevoerd op de door u aangegeven bezorgdatum, met voorbehoud van overmacht en technische storingen.
4.4. Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedag en Pinksteren. En op bevrijdingsdag (5 mei) eens in de vijf jaar (2025).
4.5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.
4.6. Levering geschiedt naar de bij de bestelling door u opgegeven adres of adressen. Studio Impressed is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en wanneer deze adressen zijn veranderd.
4.7. Studio Impressed heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2%, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.
4.8. Producten die op verschillende momenten zijn besteld en/of geproduceerd kunnen een afwijking in kleur vertonen.
4.9 Studio Impressed stelt één betaalmethode ter beschikking: betaling via bankoverschrijving d.m.v. een digitale betaallink. De bestelling wordt pas in behandeling genomen als de (aan)betaling is voldaan en goedgekeurd is door je bank.
4.10 Studio Impressed is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. De eigendom van de producten gaat op u over wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
5.2. Het risico van de producten gaat op u over op het moment van aflevering.
5.3. Auteursrechtelijke eigendommen worden nooit overgedragen en blijven bij Studio Impressed.

Artikel 6. Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1. Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van Studio Impressed en eventuele leveranciers en dienen door u te worden gerespecteerd.
6.2. Indien u van mening bent dat eigendomsrechten worden aangetast, kunt u dit melden via info@studio-impressed.nl.
6.3. Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Studio Impressed en mag niet door u worden gebruikt voor andere doeleinden. Studio Impressed behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.

Artikel 7. Klachten en aansprakelijkhei
7.1. Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoen, dient u dit binnen 3 dagen schriftelijk en gemotiveerd, ondersteunt door duidelijke foto’s, aan ons te kennen te geven.
7.2. Studio Impressed heeft het recht om de door haar geleverde producten te vervangen. Hierbij kan Studio Impressed niet worden verplicht tot het inzetten van spoedleveringen door middel van koeriers.
7.3. Producten die na controle toch door de klant zelf zijn verstuurd, kunnen niet gereclameerd worden.
7.4. Studio Impressed is niet aansprakelijk voor taalfouten, typefouten en/of opmaakfouten, teksten die te dicht bij de rand, onscherpe toegestuurde afbeeldingen of verkeerde adressenlijsten.
7.5 Studio Impressed hanteert een foutmarge van 5mm op de uitlijning en 3mm uitloop van de folie kleur.

Artikel 8. Bestellingen / communicatie
8.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen u en studio Impressed en derden voor zover betrekking hebbend op uw relatie met Studio Impressed is Studio Impressed niet aansprakelijk.

Artikel 9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht heeft Studio Impressed het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk medegedeeld zonder dat Studio Impressed verplicht is tot enige schadevergoeding.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Studio Impressed kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

Artikel 10 – Retourrecht
10.1. Indien een niet gepersonaliseerd product niet bevalt, heeft de klant het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Het terugsturen van een artikel kan door een retouropdracht via een van onze medewerkers via telefoon of e-mail. De kosten die gemaakt worden voor het terugsturen van het te retourneren artikel zijn voor de klant. Wij streven er naar om het geretourneerde artikel binnen 3 werkdagen na ontvangst te verwerken.
10.2. Het artikel mag alleen worden teruggestuurd als deze compleet is en in de – voor zover redelijkerwijs mogelijk – originele staat en verpakking.
10.3. Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet worden geretourneerd, omdat de producten mogelijk volgens jouw overeenkomstige specificaties zijn aangepast. Daaronder verstaan we alle gepersonaliseerde kaarten en gepersonaliseerde artikelen in de webshop. De zichttermijn (herroepingsrecht) voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek is op de gepersonaliseerde producten dan ook niet van toepassing, daar het om een op maat gemaakt product gaat.

Artikel 11. Diversen
11.1. Wanneer Studio Impressed de Algemene Voorwaarden gedurende een lange of korte tijd minder strikt heeft nageleefd, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen.
11.2. De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om op maat gemaakt specifiek producten gaat.

Artikel 12. Eigendom
12.1 De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken, evenals het ontwerp, teksten en (grafische) mogelijkheden van de website zijn eigendom van Studio Twentysomething en daarmee ook eigendom van Studio Impressed. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Studio Twentysomething en Studio Impressed. Alle rechten zijn, tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd, voorbehouden aan Studio Impressed.